top

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 1 Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Zásady vysvetľujú pravidlá pre zhromažďovanie a používanie osobných údajov z našej strany v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len GDPR), znenie GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679.
 2. Správca osobných údajov

  Snap Outdoor Sp. z o.o. so sídlom v Gliwiciach 44-141, ul. Bojkowska 92c, ktorá prevádzkuje internetový obchod 8a.sk pôsobiaca na adrese https://www.8a.sk.

 3. Splnomocnenec pre ochranu údajov

  Splnomocnenca pre ochranu údajov možno kontaktovať zaslaním listu na uvedenú adresu s dodatkom „do rúk poverenca pre ochranu údajov“ alebo e-mailom na adresu [email protected].

  Na splnomocnenca pre ochranu údajov je možné sa obrátiť vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov a uplatňovania práv súvisiacich so spracovaním údajov.

§ 2 Vaše práva

 1. Možnosť uplatnenia práv, t.j. práva požadovať prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, námietky proti spracúvaniu – závisí od právneho základu, na ktorom je konkrétne spracúvanie založené, ako aj ako od účelu a spôsobu spracúvania údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15-22 GDPR https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679. Správca údajov nie je povinný vykonávať práva, a to v každom prípade a v rovnakom rozsahu. Žiadosť o uplatnenie práva je možné podať na túto adresu: [email protected].

 2. Odpoveď na dopyt je zdokumentovaná po dobu 3 rokov za účelom dokladovania plnenia našich povinností vyplývajúcich zo zákona. Toto obdobie začína, keď vám poskytneme konečnú odpoveď.

 3. Ak je spracovanie založené na čl. 6 ods. 1 pís. a) alebo čl. 9 ods. 2 pís. a)- súhlas so spracovaním osobných údajov, má právo kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo udelené na základe súhlasu pred jeho odvolaním;

 4. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov v členskom štáte vášho pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia.

  Dozorný orgán v Poľsku:
  Predseda Úradu na ochranu osobných údajov (PUODO)
  Adresa: Stawki 2, 00-193 Varšava
  Telefón: 22 860 70 86

  Orgány iných krajín:
  https://uodo.gov.pl/pl/60

§ 3 Ochrana osobných údajov

 1. Snap Outdoor Sp. z o. o. v Gliwiciach uplatňuje technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvania osobných údajov primerané hrozbám a kategóriám údajov, a predovšetkým chráni osobné údaje.

 2. K osobným údajom majú prístup len osoby oprávnené ich spracúvať a sú povinné zachovávať mlčanlivosť o takýchto údajoch. Všetky subjekty poverené spracúvaním osobných údajov na základe zmluvy sú povinné ich chrániť primeranými bezpečnostnými opatreniami a sú povinné vaše údaje bez nášho súhlasu a vedomia neprenášať.

 3. Snap Outdoor Sp. z o. o. vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie všetkých prostriedkov fyzickej, technickej a organizačnej ochrany osobných údajov pred ich náhodným alebo úmyselným zničením, náhodnou stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením, použitím alebo sprístupnením, v súlade so všetkými platnými predpismi.

§ 4 Informačné doložky týkajúce sa zhromažďovania osobných údajov

 1. Plnenie objednávky

   

  1. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
   Osobné údaje spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 pís. b, c - plnenie a zúčtovanie zmluvy, vystavovanie faktúr, vybavovanie reklamácií a čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR, právny záujem na vymáhaní a zabezpečovaní pohľadávok.

  2. Informácie o príjemcoch osobných údajov alebo kategóriách príjemcov
   Osobné údaje sú sprístupnené subjektom oprávneným podľa zákona, subjektom, s ktorými sú podpísané zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov a ďalším subjektom podľa § 5 Príjemcovia údajov.

  3. Doba spracúvania osobných údajov
   Údaje budú spracúvané po dobu trvania zmluvy o transakcii, do vysporiadania a po dobu premlčania nárokov, ak je spracúvanie takýchto údajov nevyhnutné na určenie alebo uplatnenie nárokov, ako aj na obranu proti takýmto nárokom.

  4. Vaše práva
   Máte právo na prístup k svojim údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie údajov - po uplynutí archivačných lehôt, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov. Podrobnosti o pravidlách uplatňovania práv dotknutých osôb sú uvedené v § 2 Vaše práva.

  5. Informácie o povinnosti poskytnúť údaje a dôsledkoch ich neposkytnutia
   Poskytnutie údajov je zo zákona povinné, v ostatnom rozsahu je dobrovoľné, odmietnutie poskytnutia údajov je spojené s nemožnosťou vybavenia objednávky. Poskytnutie údajov je zákonnou podmienkou.

   

 2. Registrácia zákazníka

   

  1. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
   Osobné údaje sú spracúvané za účelom registrácie zákazníka podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a, b GDPR.

  2. Informácie o príjemcoch osobných údajov alebo kategóriách príjemcov
   Osobné údaje sú sprístupnené subjektom oprávneným podľa zákona, subjektom, s ktorými sú podpísané zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov a ďalším subjektom podľa § 5 Príjemcovia údajov

  3. Doba, po ktorú budú osobné údaje spracúvané
   Osobné údaje budú spracúvané do doby žiadosti o vymazanie zákazníckeho konta, v prípade nečinnosti konta do 3 rokov od poslednej aktivity.

  4. Vaše práva
   Máte právo odvolať svoj súhlas, právo na prístup k svojim údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie údajov - po uplynutí archivačných lehôt, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov. Podrobnosti o pravidlách uplatňovania práv dotknutých osôb sú uvedené v § 2 Vaše práva.

  5. Informácie o povinnosti poskytnúť údaje a dôsledkoch ich neposkytnutia
   Registrácia a poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak odmietnutie poskytnutia údajov znemožňuje registráciu.

   

 3. Vydanie stanoviska

   

  1. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
   Osobné údaje sú spracúvané za účelom vydania stanoviska k realizácii objednávky na základe čl. 6 ods. 1 pís. a GDPR.

  2. Informácie o príjemcoch osobných údajov alebo kategóriách príjemcov
   Osobné údaje sú sprístupnené subjektom oprávneným podľa zákona, subjektom, s ktorými sú podpísané zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov a ďalším subjektom podľa § 5 Príjemcovia údajov

  3. O Doba, po ktorú budú osobné údaje spracúvané
   Osobné údaje budú spracúvané do doby žiadosti o vymazanie zákazníckeho konta, v prípade nečinnosti konta do 3 rokov od poslednej aktivity.

  4. Vaše práva
   Máte právo odvolať svoj súhlas, právo na prístup k svojim údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie údajov - po uplynutí archivačných lehôt, obmedzenia spracovania, právo na na prenosnosť údajov. Podrobnosti o pravidlách uplatňovania práv dotknutých osôb sú uvedené v § 2 Vaše práva.

  5. Informácie o povinnosti poskytnúť údaje a dôsledkoch ich neposkytnutia
   Poskytnutie údajov je dobrovoľné, odmietnutie poskytnutia údajov znemožňuje vydanie stanoviska.

   

 4. Účasť na súťažiach

   

  1. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
   Osobné údaje sú spracúvané v rámci účasti v súťaži na základe čl. 6 ods. 1 pís. a GDPR a čl. 6 ods. 1 pís. c GDPR.

  2. Informácie o príjemcoch osobných údajov alebo kategóriách príjemcov
   Osobné údaje sú sprístupnené subjektom oprávneným podľa zákona, subjektom, s ktorými sú podpísané zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov a ďalším subjektom podľa § 5 Príjemcovia údajov

  3. Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené
   Osobné údaje sú spracúvané do doby uskutočnenia súťaže s výnimkou archivačných lehôt vyplývajúcich z osobitných predpisov.

  4. Vaše práva
   Máte právo odvolať svoj súhlas, právo na prístup k svojim údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie údajov - po uplynutí archivačných lehôt, obmedzenia spracovania, právo na na prenosnosť údajov. Podrobnosti o pravidlách uplatňovania práv dotknutých osôb sú uvedené v § 2 Vaše práva.

  5. Informácie o povinnosti poskytnúť údaje a dôsledkoch ich neposkytnutia
   Poskytnutie údajov je dobrovoľné, odmietnutie poskytnutia údajov znemožňuje účasť v súťaži.

   

 5. Posielanie newsletterov

   

  1. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania:
   Tieto údaje sú spracované v súlade s čl. 6 ods. 1 pís. a GDPR za účelom vykonania objednanej služby Newslettera, poskytovanej elektronicky na základe súhlasu.

  2. Informácie o príjemcoch osobných údajov alebo kategóriách príjemcov
   Osobné údaje sú sprístupnené subjektom oprávneným podľa zákona, subjektom, s ktorými sú podpísané zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov a ďalším subjektom podľa § 5 Príjemcovia údajov.

  3. Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené
   Správca bude spracúvať osobné údaje dovtedy, kým predplatiteľ neodstúpi od služby Newslettera.

  4. Vaše práva
   Máte právo odvolať svoj súhlas, právo na prístup k svojim údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie údajov - po uplynutí archivačných lehôt, obmedzenia spracovania, právo na na prenosnosť údajov. Podrobnosti o pravidlách uplatňovania práv dotknutých osôb sú uvedené v § 2 Vaše práva.

  5. Informácie o povinnosti poskytnúť údaje a dôsledkoch ich neposkytnutia
   Poskytnutie údajov je dobrovoľné, odmietnutie poskytnutia údajov znemožňuje odber newslettera.

   

 6. Pripomienka opusteného nákupného košíka

   

  1. Účely spracovania osobných údajov a právny základ spracovania:

   • čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na prijatie opatrenia na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy, ak dôvodom nedokončenia nákupu boli technické ťažkosti, napríklad chyba systému alebo chyba pri platbe
   • čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, pokiaľ ide o poskytnutie pomoci pri realizácii nákupu alebo pomoc pri rozhodovaní na základe poskytnutia potrebných informácií.

   V tejto súvislosti sa používa e-mailová adresa získaná z databázy informačných bulletinov.

    

  2. Informácie o príjemcoch osobných údajov alebo kategóriách príjemcov
   Osobné údaje sa sprístupňujú subjektom oprávneným zo zákona, subjektom, s ktorými sú podpísané zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov, a ďalším subjektom podľa § 5 Príjemcovia údajov.

  3. Doba uchovávania osobných údajov
   Správca bude spracúvať osobné údaje, kým sa účastník neodhlási zo služby Newsletter.

  4. Vaše práva
   Máte právo odvolať svoj súhlas, právo na prístup k svojim údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie svojich údajov – po uplynutí archivačných lehôt, obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov. Podrobnosti o tom, ako možno uplatniť práva dotknutých osôb, sú uvedené v § 2 Vaše práva.

  5. Informácie o povinnosti poskytnúť údaje a dôsledkoch neposkytnutia údajov
   Poskytnutie údajov je dobrovoľné, odmietnutie poskytnúť údaje má za následok nemožnosť dostať oznámenie o opustenom nákupnom košíku.

   

 7. Spracovanie údajov na marketingové účely

   

  1. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania:
   Osobné údaje budú spracúvané na marketingové účely na základe súhlasu udeleného podľa čl. 6 ods. 1 pís. a GDPR, s odkazom na ustanovenia čl. 172 a čl. 10 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb.

  2. Informácie o príjemcoch osobných údajov alebo kategóriách príjemcov
   Osobné údaje sú sprístupnené subjektom oprávneným podľa zákona, subjektom, s ktorými sú podpísané zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov a ďalším subjektom podľa § 5 Príjemcovia údajov.

  3. Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené
   Osobné údaje budú spracúvané do odvolania súhlasu so spracovaním údajov.

  4. Vaše práva
   Máte právo odvolať svoj súhlas, právo na prístup k svojim údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie údajov - po uplynutí archivačných lehôt, obmedzenia spracovania, právo na na prenosnosť údajov. Podrobnosti o pravidlách uplatňovania práv dotknutých osôb sú uvedené v § 2 Vaše práva.

  5. Informácie o povinnosti poskytnúť údaje a dôsledkoch ich neposkytnutia
   Poskytnutie údajov je dobrovoľné, chýbajúci súhlas zabráni zasielaniu informácií na marketingové účely.

   

 8. Kontaktný formulár

   

  1. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania:
   Osobné údaje sú spracúvané za účelom vybavovania korešpondencie vrátane poskytovania spätnej väzby. Základom spracovania ječlánok 6 ods. 1 pís. f GDPR (oprávnený záujem: možnosť odpovedať na položenú otázku a spätný kontakt).

  2. Informácie o príjemcoch osobných údajov alebo kategóriách príjemcov
   Osobné údaje sú sprístupnené subjektom oprávneným podľa zákona, subjektom, s ktorými sú podpísané zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov a ďalším subjektom podľa § 5 Príjemcovia údajov

  3. Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené
   Osobné údaje budú spracúvané po dobu korešpondencie a po dobu vyžadovanú predpismi v oblasti archivácie

  4. Vaše práva
   Máte právo na prístup k svojim údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie údajov - po uplynutí archivačných lehôt, obmedzenia spracúvania, právo na prenosnosť údajov Podrobnosti o pravidlách pre výkon práv dotknutých osôb sú uvedené v § 2 Vaše práva.

  5. Informácie o povinnosti poskytnúť údaje a dôsledkoch ich neposkytnutia
   Poskytnutie údajov je potrebné v rozsahu potrebnom na získanie odpovede na položenú otázku alebo na vyriešenie akýchkoľvek problémov.

   

 9. E-mailový kontakt

   

  1. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
   Osobné údaje sú spracúvané za účelom vybavovania korešpondencie vrátane poskytovania spätnej väzby. Základom spracovania ječlánok 6 ods. 1 pís. f GDPR (oprávnený záujem: možnosť odpovedať na položenú otázku a spätný kontakt).

  2. Informácie o príjemcoch osobných údajov alebo kategóriách príjemcov
   Osobné údaje sú sprístupnené subjektom oprávneným podľa zákona, subjektom, s ktorými sú podpísané zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov a ďalším subjektom podľa § 5 Príjemcovia údajov.

  3. Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené
   Osobné údaje budú spracúvané po dobu korešpondencie a po dobu vyžadovanú predpismi v oblasti archivácie

  4. Vaše práva
   Máte právo odvolať svoj súhlas, právo na prístup k svojim údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie údajov - po uplynutí archivačných lehôt, obmedzenia spracovania, právo na na prenosnosť údajov. Podrobnosti o pravidlách uplatňovania práv dotknutých osôb sú uvedené v § 2 Vaše práva.

  5. Informácie o povinnosti poskytnúť údaje a dôsledkoch ich neposkytnutia
   Poskytnutie údajov je potrebné v rozsahu potrebnom na získanie odpovede na položenú otázku alebo na vyriešenie prípadných problémov (e-mailová adresa).

   

 10. Spracovanie údajov zastupujúcich a spolupracujúcich osôb

   

  1. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
   V rámci svojej podnikateľskej činnosti môžu spracúvať údaje dodávateľov vrátane partnerov, zamestnancov, štatutárnych zástupcov ako aj zástupcov a splnomocnencov vyššie uvedených dodávateľov vrátane zverejnených kontaktných osôb. Údaje môžu poskytovať priamo dodávatelia alebo osoby konajúce v ich mene, ako napríklad:

   • meno a priezvisko, názov dodávateľa, adresa prevádzky a ďalšie korešpondenčné adresy;
   • registračné čísla v príslušných registroch;
   • kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa);
   • údaje o stave v štruktúrach dodávateľa (napr. funkcia, pozícia, pôsobnosť).

   Údaje sa spracúvajú na základe nasledujúcich ustanovení:

   • článok 6 ods. 1 pís. b) GDPR, kedy je spracúvanie týchto údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy a plnenie povinností vyplývajúcich z takejto zmluvy (napr. meno a priezvisko, kontaktné a registračné údaje).
   • článok 6 ods. 1 pís. c) GDPR, kedy bude spracúvanie týchto údajov nevyhnutné na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona.
   • článok 6 ods. 1 pís. f) GDPR na realizáciu oprávnených záujmov, takýmito oprávnenými záujmami sú najmä:
    • vedenie priebežnej komunikácie a vyrovnania;
    • vedenie korešpondencie v oblasti vykonávaných ekonomických činností;
    • overenie totožnosti osôb konajúcich v mene našich dodávateľov;
    • zisťovanie, šetrenie a ochrana nárokov vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti a ochrana pred týmito nárokmi - včas s prihliadnutím na lehoty premlčania jednotlivých nárokov.

     

  2. Informácie o príjemcoch osobných údajov alebo kategóriách príjemcov
   Osobné údaje sú sprístupnené subjektom oprávneným podľa zákona, subjektom, s ktorými sú podpísané zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov a ďalším subjektom podľa § 5 Príjemcovia údajov.

  3. Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené
   Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu v dokumentoch potvrdzujúcich činnosti a transakcie uskutočnené v rámci obchodnej činnosti.

  4. Vaše práva
   Máte právo odvolať svoj súhlas, právo na prístup k svojim údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie údajov - po uplynutí archivačných lehôt, obmedzenia spracovania, právo na na prenosnosť údajov. Podrobnosti o pravidlách uplatňovania práv dotknutých osôb sú uvedené v § 2 Vaše práva.

  5. Informácie o povinnosti poskytnúť údaje a dôsledkoch ich neposkytnutia

   

 11. Súbory Cookies (google, retargeting, štatistické aktivity vrátane analýzy a profilovania údajov, zobrazenie webovej stránky)
  Informácie nájdete v našich zásadách používania súborov cookies.

§ 5 Príjemcovia údajov

Snap Outdoor Sp. z o. o. so sídlom v Gliwiciach poskytuje vaše osobné údaje len takým subjektom a organizáciám, ktoré ich chránia a konajú v súlade s platnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Vaše údaje môžu byť prenesené nasledujúcim príjemcom:

 1. Samostatní prevádzkovatelia údajov alebo spoloční prevádzkovatelia:

  1. poštoví operátori, kuriéri a dodávatelia, ak je to potrebné na doručenie k vám;

  2. subjekty vykonávajúce poradenskú a audítorskú činnosť;

  3. subjekty vybavujúce elektronické platby alebo platobné karty v rozsahu potrebnom na vybavenie platby uskutočnenej Zákazníkom, ako aj na vybavenie prípadného vrátenia zaplatených súm (pri odstúpení od kúpnej zmluvy). Poskytujeme najmä informácie o výške platby vybranému poskytovateľovi platobných služieb. Viac informácií o spracúvaní údajov vykonávaných poskytovateľom platobných služieb a jeho kontaktné údaje nájdete v informačných textoch na obrazovke zadávania údajov alebo na webovej stránke poskytovateľa platobných služieb:

    

  4. subjekty alebo inštitúcie oprávnené ich získavať na základe platných právnych predpisov, napríklad orgány činné v trestnom konaní v prípade žiadosti o poskytnutie údajov, na vhodnom právnom základe (napríklad pre potreby prebiehajúceho trestného konania);

  5. Trusted Shops Poland Sp. z o.o ul. Skierniewicka 10a 01-230 Warszawa Tel.: +48 22 462 6400 E-Mail:[email protected] (Medzinárodná centrála: Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c 50823 Kolonia, Niemcy Tel.: +49 221 77 53 66 E-Mail: [email protected]) https://www.trustedshops.com/lp/data-protection-legal-notice na účely vydávania hodnotení.

   

 2. Subjekty spracovania:

  1. špecializovaní poskytovatelia služieb z oblasti online marketingu, ktorí v našom mene spracúvajú vaše údaje (pseudonymizované profily využívajúce technológiu cookies a podobne) na účely marketingovej komunikácie v reklamných sieťach;

  2. poskytovatelia služieb dodávajúci správcovi technické a IT riešenia umožňujúce prevádzkovanie internetového obchodu a služieb prostredníctvom neho poskytovaných (najmä poskytovatelia počítačového softvéru, poskytovatelia e-mailu a hostingu);

  3. poskytovatelia služieb dodávajúci správcovi logistické riešenia;

  4. iné subjekty, ak to vyplýva z dohôd s vami;

  5. Poskytovatelia (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA).

   

§ 6 Prevod do tretích krajín

 1. Okrem prípadov opísaných v Zásadách neprenášame vaše osobné údaje príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Typy spracovania údajov opísané v tomto dokumente vedú k prenosu údajov na servery spoločnosti Google LLC. Niektoré z týchto serverov sa nachádzajú v USA. Poskytovateľ Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

 2. Ak prenášame osobné údaje príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), deje sa tak iba v prípade, ak Európska komisia potvrdila primeranú úroveň ochrany údajov vo vzťahu k tejto tretej krajine, bola dohodnutá primeraná úroveň ochrany údajov príjemcom údajov (napr. pomocou štandardných doložiek zmluvných dohôd EÚ) alebo ak sme na to získali váš súhlas.

§7 Záverečné ustanovenia

 1. Ak máte akékoľvek otázky, námietky alebo pochybnosti týkajúce sa obsahu týchto Zásad alebo spôsobu, akým spracúvame osobné údaje, ako aj sťažnosti týkajúce sa týchto záležitostí, pošlite nám správu e-mailom alebo telefonicky.

 2. Z našej strany ďakujeme za prejavenú dôveru a vynaložíme maximálne úsilie, aby boli vaše údaje v bezpečí a aby ich spracovanie z našej strany bolo v súlade s platnou legislatívou.